• Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe- OUTLET

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona.!

Podtytuł Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe
Autor Joanna Sawicka, Anna Stronczek (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 268
52.00 26.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-398-6

Książka „Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe" w uporządkowany, przejrzysty i prosty sposób przedstawia zasady rządzą­ce rachunkowością finansową zarówno w zakresie jej podstaw, jak również szczegółowych rozwiązań ewidencyjnych. Pozycja składa się z dziewię­ciu rozdziałów. Trzy pierwsze przybliżają podstawy rachunkowości; poczynając od wprowadzenia do rachunkowości, omówienia natury majątku jed­nostki gospodarczej oraz istoty najważniejszego urządzenia ewidencyjnego jakim jest konto księgowe i rejestrowane na nim operacje gospodarcze. W dalszej części skupiono się na ewidencjach szczegółowych najczęściej występujących w jednostkach gospodarczych:
- rzeczowych aktywów trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- inwestycji,
- rozrachunkach i roszczeniach,
- materiałach,
- towarach,
- produktach pracy.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono ewidencji i rozliczaniu kosztów działalności. Tematyka przychodów i kosztów ich uzyskania oraz ustalania wyniku finansowego zamykają pracę. Treść uzupełniono schematami i adekwatnymi przykładami. Prezentowany materiał uwzględnia aktualny stan prawny.

Adresatami opracowania są wszyscy ci, którzy postrzegają znajomość zasad rachunkowości jako zasobu wiedzy nieodzownej dla człowieka, któremu przyszło żyć w XXI wieku.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości - Anna Stronczek 9
1.1. Definicyjne ujęcie rachunkowości 9
1.2. Rachunkowość finansowa i zarządcza 12
1.3. Podstawy prawne rachunkowości 14
1.4. Nadrzędne zasady rachunkowości 17
1.5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 20
1.6. Dowody księgowe 23

Rozdział 2
Majątek jednostki gospodarczej - Joanna Sawicka 27
2.1. Aktywa jednostki gospodarczej 27
2.2. Źródła pochodzenia aktywów 31
2.3. Bilans - treść, cechy i budowa 33
2.4. Inwentaryzacja 39
2.5. Zasady wyceny pozycji bilansowych 44

Rozdział 3
Konto księgowe - Anna Stronczek 49
3.1. Operacje gospodarcze, ich charakterystyka i podział 49
3.2. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 50
3.3. Konto księgowe 53
3.4. Funkcjonowanie kont bilansowych 56
3.5. Funkcjonowanie kont wynikowych 59
3.6. Zasada podwójnego zapisu 63
3.7. Zestawienie obrotów i sald 65
3.8. Poprawianie błędów księgowych 68
3.9. Dzielenie i łączenie kont 72
3.10. Plan kont 79

Rozdział 4
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - Joanna Sawicka 83
4.1. Środki trwałe 83
4.2. Środki trwałe w budowie 97
4.3. Amortyzacja środków trwałych 101
4.4. Wartości niematerialne i prawne 106

Rozdział 5
Inwestycje i ich ewidencja - Joanna Sawicka 119
5.1. Inwestycje i ich klasyfikacja 119
5.2. Środki pieniężne 123
5.2.1. Środki pieniężne w kasie 123
5.2.2. Rachunki bankowe 126
5.2.3. Środki pieniężne w drodze 129
5.2.4. Inne środki pieniężne 130

Rozdział 6
Rozrachunki i roszczenia - Anna Stronczek 135
6.1. Charakterystyka rozrachunków 135
6.2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 141
6.3. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych 146
6.3.1. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 147
6.3.2. Rozrachunki z ZUS 151
6.3.3. Inne rozrachunki publicznoprawne 153
6.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 154
6.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków 161

Rozdział 7
Materiały, towary i produkty pracy - Anna Surowiec, Elżbieta Marcinkowska 169
7.1. Pojęcie i klasyfikacja zapasów 169
7.1.1. Zasady wyceny materiałów i towarów 171
7.1.2. Zasady wyceny produktów pracy 179
7.2. Ewidencja obrotu materiałami 181
7.3. Ewidencja obrotu towarami 188
7.4. Ewidencja produktów pracy 192

Rozdział 8
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności - Elżbieta Marcinkowska, Anna Surowiec 197
8.1 Definicja kosztów 197
8.2. Klasyfikacja kosztów 198
8.3. Podstawowe układy ewidencyjne 202
8.4. Warianty ewidencji kosztów działalności zasadniczej 203
8.5. Uproszczona ewidencja kosztów 204
8.6. Ewidencja kosztów według rodzajów 206
8.6.1. Charakterystyka kont układu rodzajowego 207
8.6.2. Rozliczenie kosztów rodzajowych 213
8.6.3. Księgowanie kosztów w układzie rodzajowym 214
8.7. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym 215
8.7.1. Charakterystyka kont układu funkcjonalnego 216
8.7.2. Rozliczenie kosztów działalności 227
8.7.3. Księgowanie kosztów w układzie funkcjonalnym 228
8.8. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym 229
8.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - Joanna Sawicka 233
8.10. Kalkulacja kosztów działalności - Anna Stronczek 239

Rozdział 9
Przychody i koszty ich uzyskania. Wynik finansowy - Anna Stronczek 243
9.1. Elementy tworzące wynik finansowy 243
9.2. Przychody działalności operacyjnej i koszty ich uzyskania 247
9.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 249
9.4. Przychody i koszty finansowe 252
9.5. Zyski i straty nadzwyczajne 253
9.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i jego rozliczenie 254
9.7. Metody ustalania wyniku finansowego 255
9.8. Rozliczenie wyniku finansowego 264

Bibliografia 267

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku