• Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe (wyd. III zmienione i uaktualnione) - OUTLET

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona!

Podtytuł Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe (wyd. III zmienione i uaktualnione)
Autor Małgorzata Gajewska, Aneta Sokół, Anna Staśkiewicz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 425
9.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-454-9

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 - dotacje dla przedsiębiorców z serii ABC Przedsiębiorcy - to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawia informacje na temat regulacji krajowych i unijnych z zakresu funduszy strukturalnych. Zawiera charakterystykę poszczególnych programów operacyjnych realizowanych zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. Poprzez zaprezentowanie ścieżek właściwego przygotowywania elementów dokumentacji aplikacyjnej, takich jak wniosek o dofinansowanie, biznesplan czy studium wykonalności stanowi pomoc w rzetelnym i efektywnym przygotowaniu dokumentacji planowanego przedsięwzięcia.

W poradniku Wnioskodawca znajdzie m.in. odpowiedź na takie pytania, jak:
- Czym jest pomoc publiczna?
- Czym są wydatki kwalifikowalne?
- Czym jest projekt generujący dochód?
- Czym jest biznesplan?

Ale również:
- W jaki sposób przygotować dokumentację aplikacyjną?
- Jakie kroki należy podjąć, aby ją właściwie przygotować?
- Jak sporządzić analizę ekonomiczną i finansową?

Łączna pomoc Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013 ma wynieść 67 mld euro. Warto zastanowić się czy nie skorzystać z tych środków.

Wprowadzenie11
Wykaz używanych skrótów13

Rozdział 1
Podstawy prawne udzielania wsparcia przedsiębiorstwom15
1.1. Regulacje unijne15
1.1.1. Założenia polityki spójności Unii Europejskiej15
1.1.2. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty16
1.1.3. Rozporządzenia kluczowe dla procesu wdrażania funduszy strukturalnych18
1.2. Regulacje krajowe21
1.2.1. Strategia Rozwoju Kraju21
1.2.2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)/Narodowa Strategia Spójności (NSS)24
1.2.3. Krajowy Program Reform (KPR)25
1.2.4. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju27
1.2.5. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego28
1.2.6. Pomoc publiczna30
1.2.7. Prawo zamówień publicznych42
1.2.8. Partnerstwo publiczno-prywatne45

Rozdział 2
Możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2007-201349
2.1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka53
2.1.1. Cele Programu53
2.1.2. Instytucje odpowiedzialne za realizację PO IG53
2.1.3. Charakterystyka osi priorytetowych w ramach PO IG55
2.1.4. Podział środków w ramach PO IG58
2.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko59
2.2.1. Cele Programu59
2.2.2. Instytucje odpowiedzialne za realizację PO IiŚ59
2.2.3. Charakterystyka osi priorytetowych w ramach PO IiŚ61
2.2.4. Podział środków w ramach PO IiŚ64
2.2.5. Inicjatywa JASPERS65
2.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki67
2.3.1. Cele Programu68
2.3.2. Instytucje odpowiedzialne za realizację PO KL68
2.3.3. Charakterystyka osi priorytetowych w ramach PO KL70
2.3.4. Podział środków w ramach PO KL74
2.3.5. Realizacja Programu76
2.4. Europejska Współpraca Terytorialna76
2.4.1. Programy współpracy transgranicznej78
2.4.2. Programy współpracy transnarodowej79
2.4.3. Współpraca międzyregionalna82
2.5. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej83
2.5.1. Cele Programu83
2.5.2. Instytucje odpowiedzialne za realizację PO RPW84
2.5.3. Charakterystyka osi priorytetowych w ramach PO RPW84
2.5.4. Podział środków w ramach PO RPW85
2.6. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich85
2.6.1. Cele Programu86
2.6.2. Charakterystyka osi priorytetowych86
2.6.3. Instytucje odpowiedzialne za realizację Programu87
2.6.4. Podział środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich87
2.7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich88
2.7.1. Cel Programu88
2.7.2. Charakterystyka osi priorytetowych88
2.7.3. Instytucje odpowiedzialne za realizację PROW90
2.7.4. Podział środków w ramach PROW90
2.8. Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-201390
2.8.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-201391
2.8.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-201394
2.8.3. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-201399
2.8.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego101
2.8.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013104
2.8.6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013108
2.8.7. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013113
2.8.8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013117
2.8.9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013120
2.8.10. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013125
2.8.11. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013129
2.8.12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013134
2.8.13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013139
2.8.14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013143
2.8.15. Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013146
2.8.16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013151
2.8.17. Adresy internetowe Regionalnych Programów Operacyjnych157

Rozdział 3
Stan wdrażania funduszy europejskich161
3.1. Realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka162
3.2. Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko163
3.3. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki165
3.4. Realizacja 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013165

Rozdział 4
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorców - działalność innowacyjna i inwestycje171
4.1. Wsparcie projektów celowych - Działanie 1.4. PO IG173
4.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - Działanie 4.1. PO IG177
4.3. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego - Działanie 4.2. PO IG181
4.4. Kredyt technologiczny - Działanie 4.3. PO IG184
4.5. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym - Działanie 4.4. PO IG186
4.6 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki - Działanie 4.5. PO IG191
4.7. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym - Działanie 5.1. PO IG194
4.8. Zarządzanie własnością intelektualną - Działanie 5.4. PO IG196
4.9. Paszport do eksportu - Działanie 6.1. PO IG199
4.10. Modernizacja gospodarstw rolnych - Działanie 121. PROW203

Rozdział 5
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorców - działalność na rzecz informatyzacji gospodarki207
5.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - Działanie 8.1. PO IG208
5.2. Wsparcie wdrażania elektronicznego - Działanie 8.2. PO IG210
5.3. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" - Działanie 8.4. PO IG212

Rozdział 6
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorców - działalność innowacyjna i inwestycyjna w działaniach proekologicznych215
6.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego - Działanie 4.1. PO IiŚ216
6.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami - Działanie 4.2. PO IiŚ218
6.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) - Działanie 4.3. PO IiŚ219
6.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - Działanie 4.4. PO IiŚ220
6.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza - Działanie 4.5. PO IiŚ221
6.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych - Działanie 4.6. PO IiŚ222
6.7. Rozwój inteligentnych systemów transportowych - Działanie 8.3. PO IiŚ223
6.8. Wysokosprawne wytwarzanie energii - Działanie 9.1. PO IiŚ225
6.9. Efektywna dystrybucja energii - Działanie 9.2. PO IiŚ227
6.10. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - Działanie 9.4. PO IiŚ228
6.11. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych - Działanie 9.5. PO IiŚ229
6.12. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych - Działanie 9.6. PO IiŚ230
6.13. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego - Działanie 10.1. PO IiŚ231
6.14. Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji - Działanie 10.2. PO IiŚ233
6.15. Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii - Działanie 10.3. PO IiŚ234

Rozdział 7
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorców - rozwój zasobów ludzkich - szkolenia, doradztwo i zatrudnienie237
7.1. Fundusze strukturalne - szkolenia i doradztwo237
7.1.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki - Działanie 2.1. PO KL239
7.1.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym - Działanie 4.2. PO KL244
7.1.3. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Działanie 8.1. PO KL245
7.1.4. Transfer wiedzy - Działanie 8.2. PO KL246
7.2. Fundusze strukturalne - zatrudnienie248
7.2.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Działanie 6.1. PO KL249
7.2.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Działanie 6.2. PO KL250
7.2.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - Działanie 6.3. PO KL251
7.2.4. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - Działanie 7.2. PO KL252
7.2.5. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Działanie 312. PROW253

Rozdział 8
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorców - badania i rozwój (B + R)257
8.1. Wspieranie innowacji - Działanie 1.3. PO RPW258

Rozdział 9
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla sektora MSP z wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych261
9.1. Wybrane innowacyjne regiony Europy263
9.2. Inwestycje i innowacje, w tym informatyzacja gospodarki a RPO265
9.3. Szkolenia, usługi wsparcia i doradztwo a RPO303
9.4. Inwestycje i innowacje w działaniach proekologicznych a RPO315

Rozdział 10
Studium przypadku na przykładzie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka331
10.1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do PO KL331
10.2. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do PO IiŚ342
10.3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do PO IG342
10.4. Przygotowanie załączników350
10.5. Biznes plan i studium wykonalności jako kluczowe elementy dokumentacji aplikacyjnej352
10.6. Kwestie problematyczne związane z przygotowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej366

Rozdział 11
Analiza ekonomiczna i finansowa369
11.1. Elementy sprawozdania finansowego369
11.2. Analiza majątku przedsiębiorstwa374
11.3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa377
11.4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa385
11.5. Analiza płynności przedsiębiorstwa391
11.6. Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto398
11.7. Analiza opłacalności projektu inwestycyjnego404

Rozdział 12
Kwalifikowalność projektów i wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności411
12.1. Ogólne reguły rządzące kwalifikowaniem projektów411
12.2. Zasady kwalifikowalności wydatków412
12.3. Wydatki kwalifikowalne414
12.4. Wydatki niekwalifikowalne418

Bibliografia421
Netografia423
Spis dzienników urzędowych424

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku