• Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony, tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony, tą do której dążyć powinien. Po „Systemie finansów publicznych", kolejny tom „Daniny publiczne" dopełnia wizji wyzwań Anno Domini 2010, jakie stoją przed finansami publicznymi w XXI wieku. Znaleźć tu można trudną i ciekawa tematykę dotyczącą zagadnień ogólnych i teorii prawa podatkowego. Zagadnienia szczegółowe z za­kresu prawa podatkowego, dewizowego i celnego oraz duży dział poświęcony podatkom i opłatom lokalnym, poszerzony także o inną problematykę do­tyczącą finansów samorządu terytorialnego. Poprzez analizę obecnego stanu prawa, potrzeb i niedostatków regulacji prawnych, autorzy poszukują od­powiedzi na pytanie: jakie winno być pra

Podtytuł Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku
Autor Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 355
Typ pliku PDF
29.00 22.91
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7941-211-2

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony, tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony, tą do której dążyć powinien.

Po „Systemie finansów publicznych", kolejny tom „Daniny publiczne" dopełnia wizji wyzwań Anno Domini 2010, jakie stoją przed finansami publicznymi w XXI wieku. Znaleźć tu można trudną i ciekawa tematykę dotyczącą zagadnień ogólnych i teorii prawa podatkowego. Zagadnienia szczegółowe z za­kresu prawa podatkowego, dewizowego i celnego oraz duży dział poświęcony podatkom i opłatom lokalnym, poszerzony także o inną problematykę do­tyczącą finansów samorządu terytorialnego. Poprzez analizę obecnego stanu prawa, potrzeb i niedostatków regulacji prawnych, autorzy poszukują od­powiedzi na pytanie: jakie winno być prawo finansowe w poruszanych przez nich dziedzinach w XXI wieku. Wiek ów jest oczywiście pretekstem do oderwania się od codzienności i spojrzenia na poszczególne działy prawa finansowego z pewnej perspektywy, czasem na nowo, a czasem w celu po­twierdzenia prawidłowości niektórych rozwiązań.

Czy jest możliwy świat bez danin publicznych, czy są one słusznym rozwiązaniem i należy się z nim godzić? To także pytania, które w dyskusji propono­wanej w serii: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", powinny być poruszone i znaleźć swoją odpowiedź. Szerokie, z jednej strony, ale i tak wąskie, wymagające twórczego, może czasem nawet wizjonerskiego, patrzenia w przyszłość, z drugiej, podejście do problematyki finansów publicz­nych jest właściwe, oczekiwane i potrzebne by znaleźć cel i sens tworzenia i funkcjonowania prawa finansowego w przestrzeni publicznej i społecznej.

Wprowadzenie 9

Część I
Zagadnienia ogólne i teoria prawa podatkowego

1. Zamierzchły problem ustalania rozmiaru podatku - casus podatkomierza z kom ombo - Jan Głuchowski 13
2. Wykładnia operatywna w prawie podatkowym - Ryszard Mastalski 21
3. Pepper v. Hart (1992) czyli historia pewnego wyroku Izby Lordów - Bogumił Brzeziński 29
4. Jednolite standardy rachunkowości jako jeden z instrumentów harmonizacji systemów podatkowych - Hanna Litwińczuk 39
5. Tax relief: forms, functions, perspectives - Natalia Solovyeva 49
6. European Union and Russia: double taxation in the 21 century - Andrey Krasyukov 55
7. Instytucja interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w świetle uchwały Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. - Maciej Ślifirczyk 61
8. Nadpłata, zwrot podatku i odszkodowanie jako uprawnienia podatkowe w polskim prawie - Mariusz Popławski 69
9. Wpływ kryzysu gospodarczego (finansowego) na system podatkowy na przykładzie Hiszpanii - Jarosław Marczak 77
10. Nowa ustawa Ordynacja podatkowa w Republice Czeskiej z ukierunkowaniem na problematykę udzielania i dostępu do informacji w administracji podatko­wej - Damian Czudek 89
11. Dylematy wokół pojęcia i zakresu ryczałtu podatkowego - Robert Zieliński 97

Część II
Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa podatkowego

12. Kierunki ewolucji podatku akcyzowego - Witold Modzelewski 107
13. Przychody podatkowe a działalność zakładów ubezpieczeniowych - synteza problemu - Tomasz Nieborak 113
14. Podatki majątkowe w krajach zachodnioeuropejskich a rozwój bankowości offshore - Rafał Płókarz 121
15. Zwroty niedookreślone w procesie stosowania prawa podatkowego - Jacek Leńczuk 131
16. Przerzucanie ciężaru podatku jako negatywna przesłanka prawa do nadpłaty - Piotr Karwat 141
17. Andrei Vladimirovich Glotko 151
18. Opodatkowanie pożyczki partycypacyjnej - Marcin Jamroży 161
19. Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług - Artur Mudrecki 171
20. Legislation of Slot Machines in the Czech Republic (their local taxation, winnings taxation and comparison with polish legal area) - Alena Salinkova 181
21. Opodatkowanie spadków i darowizn w Polsce współczesnej - Jarosław Wierzbicki, Aleksander Werner 193

Część III
Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa dewizowego i celnego

22. Wyzwania dla prawa celnego w XXI wieku - Wiesław Czyżowicz 205
23. Polskie prawo dewizowe w warunkach członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Wanda Wójtowicz 221
24. Usługi pośrednictwa celnego w postępowaniach celnych na Wspólnotowym Rynku Europejskim - Ewa Gwardzińska 231
25. Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu - Małgorzata Wró­blewska 239
26. Kontrowersyjne aspekty uregulowania opłat celnych - Andrzej Gorgol 247
27. Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej - Anna Reiwer-Kaliszewska 255

Część IV
Podatki i opłaty lokalne oraz inna problematyka finansów samorządu terytorialnego

28. Samorządowe dochody z opłat lokalnych - dotychczasowe doświadczenia i warunki ich poboru w przyszłości - Marek Zdebel 263
29. Akty planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego - Krystyna Sawicka 273
30. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej - wybrane aspekty - Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska 285
31. Dotowanie organizacji pozarządowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia - Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch 297
32. Charge on Using Public Places - Michal Radvan 307
33. Subwencja jako instrument realizacji publicznych potrzeb wspólnot samorządowych - Rafał Bucholski, Wiesław Drabik 313
34. Procedura stanowienia miejscowego prawa podatkowego a przepisy o pomocy publicznej - Rafał Dowgier 323
35. Współuczestnictwo organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym - Bogumił Pahl 333
36. Yekaterina Nikolaevna Pop, Yevgeny Yevgenievich Shvakov 349
37. Natalia Vladimirovna Dolgova, Toskanai Aitmunovna Kuttubayeva 345

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.