• Cyberdyskredytacja pracowników przez klientów - uwarunkowania, formy, implikacje WYP - OUTLET

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona.!

Podtytuł Cyberdyskredytacja pracowników przez klientów - uwarunkowania, formy, implikacje
Autor Anna Lipka, Małgorzata Król, Alicja Winnicka-Wejs, Stanisław Waszczak
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-762-5

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Przedmiotem niniejszej książki jest dyskredytacja w postaci cyberprzemocy (zagrożenia internetowego, agresji elektronicznej, agresji online) ze strony klientów wobec pracowników organizacji. W związku z tym zaproponowano w tytule określenie: „cyberdyskredytacja“ (w źródłach spotkano się jedynie z określeniem: „cyberhejt“), aczkolwiek sporą część przedstawionych treści można odnieść do dyskredytacji tradycyjnej, tj. bez wykorzystania sieci (stąd zapisy w treści „cyber“ w nawiasie). 

Za podjęciem się tej problematyki przemawia także fakt stale postępującego rozwoju nowoczesnych technologii oraz globalizacji informacji, a tym samym - powszechność i demokracja cyberprzestrzeni, które to – przy braku ograniczeń kulturowo-społecznych, obyczajowych, etycznych, prawnych – mogą nasilać dyskredytowanie z wykorzystaniem sieci, czyli cyberdyskredytowanie.

 W książce przedstawiono istotę (cyber)dyskredytacji poprzez porównanie jej przede wszystkim z krytyką i krytykanctwem, a następnie zestawienie z innymi rodzajami działań nieetycznych wobec pracowników. Starano się zatem, przyjmując dominację negatywnych skutków dyskredytacji nad pozytywnymi, zdefiniować to zjawisko na tle innych kontrproduktywnych zachowań wobec pracowników oraz przedstawić różnorodne uwarunkowania, które je w środowisku pracy nasilają bądź ograniczają. Uwarunkowania te – w ramach syntezy - starano się zaprezentować w ich wzajemnym powiązaniu.

W książce zidentyfikowano ekonomiczne, prawne, kulturowe, organizacyjne, techniczno-technologiczne oraz zawodowo-branżowe (związane ze środowiskiem zawodowym) uwarunkowania (cyber)dyskredytacji pracowników, a także powiązania pomiędzy nimi. W celach ilustracyjnych przedstawiono występujące w Internecie formy dyskredytacji pracowników (reprezentujących określony zawód) przez klientów. W książce ustalolo skutków tego zjawiska natury socjopsychologicznej (m.in. cybersprawstwo i cyberwiktymizację) i ekonomicznej (gdyż tzw. cyberhejt może być sposobem marketingu internetowego, czyli hejtu zawodowego, a nie spontanicznego), w postaci m.in. jego wpływu na wartość kapitału ludzkiego, a także poziom etyczny i wizerunek organizacji.


Bez wątpienia mogę powiedzieć, że monografia stanowi kompendium wiedzy o cyberdyskredytacji pracowników traktowanych jako kapitał współczesnych organizacji. Kompendium o charakterze nowatorskim z zamiarem usatysfakcjonowania czytelnika poszukującego wiedzy i/lub rozwiązań praktycznych w omawianym zakresie".
Z recenzji dr hab. Alicji Miś, prof. UEK

Wstęp - Anna Lipka 9

Rozdział 1
Istota (cyber)dyskredytacji - Stanisław Waszczak 13
1.1. Dyskredytacja a krytyka i krytykanctwo 13
1.2. Psychologiczne uwarunkowania dyskredytacji pracowników 18
1.2.1. Emocje i agresja w relacjach międzyludzkich 18
1.2.2. Agresja językowa - mowa nienawiści i hejtu 25
1.3. (Cyber)dyskredytacja pracowników przez klientów na tle wybranych dysfunkcji w środowisku pracy 27
1.4. Podsumowanie 31

Rozdział 2
Pozapsychologiczne uwarunkowania (cyber)dyskredytacji pracowników - Alicja Winnicka-Wejs 33
2.1. Wykorzystywanie dyskredytacji w warunkach konkurowania 33
2.2. Dyskredytacja w przepisach prawnych 37
2.2.1. Zniesławienie i znieważenie jako środki wiodące ku dyskredytacji 37
2.2.2. Zniesławienie jako przestępstwo naruszające dobre imię 38
2.2.3. Znieważenie jako przestępstwo naruszające godność osobistą 41
2.2.4. Zniesławienie a znieważenie - różnice i podobieństwa w zakresie zastosowania, przesłanek oraz sankcji 45
2.2.5. Naruszenie godności pracowników w stosunkach pracy 47
2.3. Kulturowe uwarunkowania dyskredytacji 49
2.4. Organizacyjne i techniczno-technologiczne uwarunkowania dyskredytacji 53
2.5. Środowisko zawodowe/branżowe a dyskredytacja 56
2.6. Powiązania pomiędzy uwarunkowaniami dyskredytacji 59
2.7. Podsumowanie 61

Rozdział 3
Formy cyberdyskredytacji pracowników (na przykładzie nauczycieli akademickich) - Anna Lipka 65
3.1. Dezawuowanie tożsamości i autentyczności 65
3.1.1. Cyberdyskredytacja identyfikacyjna 65
3.1.2. Cyberdyskredytacja biograficzna 66
3.2. Podważanie osobistej pozycji i dorobku 67
3.2.1. Cyberdyskredytacja statusowa 67
3.2.2. Cyberdyskredytacja tezauryczna 69
3.3. Podważanie kwalifikacji i predyspozycji 71
3.3.1. Cyberdyskredytacja poznawcza 71
3.3.2. Cyberdyskredytacja dziedzinowa 72
3.3.3. Cyberdyskredytacja zawodowa 73
3.4. Dyskontowanie lub sugerowanie niekorzystnego wrażenia 75
3.4.1. Cyberdyskredytacja impresyjno-emocjonalna 75
3.4.2. Dyskredytacja estetyczna 76
3.4.3. Cyberdyskredytacja komunikacyjna 78
3.4.4. Cyberdyskredytacja charakterologiczna 81
3.4.5. Dyskredytacja psychiatryczna 84
3.5. Zachęta do izolacji i ostracyzmu 86
3.5.1. Cyberdyskredytacja alienacyjna 86
3.5.2. Cyberdyskredytacja socjometryczna 87
3.5.3. Cyberdyskredytacja „towarzyska" 87
3.5.4. Cyberdyskredytacja obyczajowa 88
3.6. Przypisywanie niechlubnych postaw 89
3.6.1. Cyberdyskredytacja wulgarnoekonomiczna 89
3.6.2. Cyberdyskredytacja ideowa 89
3.6.3. Cyberdyskredytacja moralna 90
3.7. Cyberdyskredytacja represywna 92
3.7.1. Cyberdyskredytacja pruderyjna 92
3.7.2. Cyberdyskredytacja prawna lub pseudoprawna 93
3.7.3. Dyskredytacja integrystyczna 93
3.8. Podsumowanie 94

Rozdział 4
Psychospołeczne skutki (cyber)dyskredytacji oraz możliwości ich ograniczania - Stanisław Waszczak 95
4.1. Postawy wobec dyskredytacji 95
4.2. Wpływ dyskredytacji na poziom etyczny organizacji 99
4.3. Rodzaje skutków psychologicznych dla dyskredytującego i dyskredytowanego 102
4.4. Cyberdyskredytacja - prewencja i interwencja 106
4.5. Podsumowanie 110

Rozdział 5
(Cyber)dyskredytacja pracowników a wartość kapitału ludzkiego organizacji - Anna Lipka 111
5.1. Formy (cyber)dyskredytacji a deprecjacja poszczególnych składowych kapitału ludzkiego 111
5.2. (Cyber)dyskredytacja a wycena indywidualnego kapitału ludzkiego za pomocą metod kosztowych, dochodowych i alternatywnych 114
5.3. (Cyber)dyskredytacja a ryzyko personalne 116
5.3.1. Rodzaje ryzyka personalnego na tle (cyber)dyskredytacji. Pomiar oraz minimalizowanie ryzyka specyficznego i niespecyficznego 116
5.3.2. (Cyber)dyskredytacja a ryzyko wizerunkowe i ryzyko innowacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim 118
5.3.3. Strategiczny wymiar oddziaływania na ryzyko (cyber)dyskredytacji 122
5.3.4. Prewencja wystąpienia oraz zmniejszanie skutków (cyber)dyskredytacji poprzez koszty jakości 123
5.5. Podsumowanie 124

Rozdział 6
Cyberdyskredytacja wykładowców w uczelniach o różnej pozycji w rankingu szkół wyższych - Małgorzata Król 125
6.1. Dobór materiału badawczego i metodyka badawcza 125
6.2. Różnice w formach dyskredytacji w organizacjach o różnej pozycji rankingowej 128
6.3. Różnice w nasileniu dyskredytacji a pozycja rankingowa organizacji 132
6.4. Podsumowanie 140

Rozdział 7
Znajomość form cyberdyskredytacji oraz percepcja narzędzi jej niwelowania - Małgorzata Król 143
7.1. Opis narzędzia i próby badawczej 143
7.2. Identyfikacja zachowań posiadających znamiona działań dyskredytujących według respondentów 152
7.3. Przykładowe narzędzia zapobiegania dyskredytacji i ocena ich skuteczności przez respondentów 157
7.4. Aktywność respondentów w zakresie wyrażania opinii o pracownikach w Internecie 160
7.5. Podsumowanie 163

Zakończenie - Anna Lipka 165
Bibliografia 169
Spis tabel 179
Spis wykresów i rysunków 181

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku