• Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności. Tom 20

Problematyka finansów przedsiębiorstw to obszar nieustannych transformacji związanych z nowymi uwarunkowaniami rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza w okresie kryzysu. Rodzi to potrzebę dostosowania prowadzonego biznesu do różnego rodzaju zmian, a podejmowane decyzje obarczone są większym ryzykiem. Wszystko to z jednej strony wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, jak i jest przedmiotem kolejnych badań i analiz naukowych. Zmiany w obszarze finansów są także wyzwaniem dla rachunkowości, mającej odzwierciedlać zachodzące w finansach procesy tak, aby być źródłem informacji zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Pojawiają się zatem pytania o wiarygodność danych finansowo-księgowych, zwłaszcza w warunkach podwyższonej niepewności. Zarówno finanse przedsiębiorstw, jak i rachunkowość są istotne dla praktyków oraz teoretyków życia gospodarczego; dlatego właśnie niniejsze opra­cowanie skupia się na finansach przedsiębiorstw, r

Podtytuł Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności. Tom 20
Autor Aldona Uziębło (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
58.00 43.50
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-598-0

 

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dys­kusji na temat aktualnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami. 

Problematyka finansów przedsiębiorstw to obszar nieustannych transformacji związanych z nowymi uwarunkowaniami rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza w okresie kryzysu. Rodzi to potrzebę dostosowania prowadzonego biznesu do różnego rodzaju zmian, a podejmowane decyzje obarczone są większym ryzykiem. Wszystko to z jednej strony wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, jak i jest przedmiotem kolejnych badań i analiz naukowych. Zmiany w obszarze finansów są także wyzwaniem dla rachunkowości, mającej odzwierciedlać zachodzące w finansach procesy tak, aby być źródłem informacji zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Pojawiają się zatem pytania o wiarygodność danych finansowo-księgowych, zwłaszcza w warunkach podwyższonej niepewności. 


Zarówno finanse przedsiębiorstw, jak i rachunkowość są istotne dla praktyków oraz teoretyków życia gospodarczego; dlatego właśnie niniejsze opra­cowanie skupia się na finansach przedsiębiorstw, rachunkowości oraz dodatkowo gospodarowaniu nieruchomościami, a dokładniej na ich wybranych aspektach. Niemożliwe jest bowiem ujęcie w jednej publikacji wszystkich kierunków badań prowadzonych w tym zakresie.


Zamieszczone w monografii treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym doświadczeniu praktycznym. Mam nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce zarządzania współczesnymi finansami.

Wprowadzenie - Aldona Uziębło 9

Część I
Finanse przedsiębiorstw

1. Koncepcje ryzyka i jego miary - Joanna Sikora, Aldona Uziębło 15
1.1. Globalne nierównowagi we współczesnej gospodarce 15
1.2. Problematyka niepewności 18
1.3. Miary ryzyka 20
Streszczenie/Summary 26
Bibliografia 26

2. Venture capital w finansowaniu inwestycji podwyższonego ryzyka w warunkach kryzysu - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka 29
2.1. Wpływ kryzysu gospodarczego na zmiany w finansowaniu przedsiębiorstw 30
2.2. Venture capital jako instrument finansowania 34
2.3. Ocena funkcjonowania funduszy venture capital w Polsce 35
Streszczenie/Summary 41
Bibliografia 42

3. Business angels - innowacyjne źródło finansowania działalności gospodarczej - Beata Kotowska 43
3.1. Kim jest business angel? 43
3.2. Rodzaje inwestycji 48
3.3. Zrzeszenia business angels w Polsce 49
Streszczenie/Summary 55
Bibliografia 56

4. Źródła finansowania grupy producentów rolnych - studium przypadku - Wioletta Turowska 57
4.1. Istota i warunki funkcjonowania grup producentów rolnych 57
4.2. Charakterystyka źródeł pozyskania środków przez grupy producentów rolnych 60
4.3. Analiza źródeł finansowania wybranej grupy producentów rolnych 64
Streszczenie/Summary 66
Bibliografia 67

5. Ocena możliwości kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo - Ewa Rogowska 69
5.1. Istota oceny kontynuacji działalności 69
5.2. Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności 72
5.3. Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu zdolności do kontynuowania działalności 76
Streszczenie/Summary 82
Bibliografia 82

6. Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością - Katarzyna Strojny 85
6.1. Zasada kontynuacji działalności oraz pojęcie upadłości w świetle przepisów prawa 85
6.2. Ekonomiczne aspekty zagrożenia finansowego firmy 88
6.3. Przykładowe modele wczesnego ostrzegania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 92
Streszczenie/Summary 96
Bibliografia 97

7. Analiza dyskryminacyjna w ocenie sytuacji finansowej spółki górniczej - Marta Sukiennik 99
7.1. Istota analizy dyskryminacyjnej 100
7.2. Wybrane modele dyskryminacyjne dopasowane do warunków polskich przedsiębiorstw 102
7.3. Model zaproponowany dla przedsiębiorstw górniczych funkcjonujących w Polsce 105
7.4. Analiza kondycji finansowej spółki górniczej z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych 106
Streszczenie/Summary 110
Bibliografia 111

8. Budowanie wartości przedsiębiorstwa w kontekście niwelacji niedoskonałości rynkowych - Rafał Cędrowski 113
8.1. Budowanie wartości dla akcjonariuszy jako cel nadrzędny przedsiębiorstwa 113
8.2. Niefinansowe aspekty koncepcji Value Based Management 114
8.3. Relacje z inwestorami a kreowanie wartości przedsiębiorstwa 115
8.4. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa a niedoskonałości rynkowe 116
8.5. Niedoskonałości rynkowe 116
8.6. Asymetria informacyjna - podział 117
8.6.1. Asymetria informacyjna 118
8.6.2. Problem kosztów agencji 118
8.6.3. Problem kosztów monitoringu 119
8.6.4. Źródła finansowania a problem niedoskonałości finansowych 120
Streszczenie/Summary 121
Bibliografia 122

9. Wyznaczanie progu rentowności w warunkach zarządzania wartością przedsiębiorstwa - Teresa Mikulska 123
9.1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 123
9.2. Tradycyjne ujęcie progu rentowności 126
9.3. Analizy progu rentowności z punktu widzenia podnoszenia wartości dla właścicieli 128
Streszczenie/Summary 133
Bibliografia 133

10. Procesy outsourcingowe jako narzędzie kreowania wartości - Adam Zawadzki 135
10.1. Podstawowe struktury działalności gospodarczej 136
10.2. Metody kreowania wartości w warunkach kryzysu - metody restrukturyzacyjne 138
10.3. Outsourcing - strategiczna metoda uelastyczniania organizacji 142
Streszczenie/Summary 146
Bibliografia 147

11. Faktoring jako metoda poprawy płynności przedsiębiorstw - Marek Gola 149
11.1. Płynność finansowa przedsiębiorstw 149
11.2. Faktoring 151
11.2.1. Faktoring - geneza, definicje, rodzaje 151
11.2.2. Wpływ faktoringu na poziom płynności finansowej faktoranta 157
11.2.3. Rzeczywiste koszty faktoringu 160
Streszczenie/Summary 162
Bibliografia 162

12. Modelowanie diagnostyczne sytuacji fi nansowej organizacji gospodarczych na przykładzie fi rm start-up w latach 2009-2010 - Le­szek Bursiak 165
12.1. Metoda postępowania diagnostycznego i sformułowanie zadania 165
12.2. Proces modelowania diagnostycznego sytuacji finansowej badanych firm 166
12.2.1. Od sprawozdania finansowego do analizy wskaźnikowej 166
12.2.2. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 167
12.2.3. Od analizy wskaźnikowej do porządkowania liniowego 168
12.2.4. Od porządkowania liniowego do rzutowania na skalę modelu 169
12.3. Budowa modelu diagnostycznego 171
12.4. Charakterystyka badanej populacji firm 173
12.5. Modelowanie diagnostyczne i prezentacja wyników 173
Streszczenie/Summary 175
Bibliografia 176

Część II
Nieruchomości

13. Możliwości finansowania inwestycji rewitalizacyjnych - Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska 181
13.1. Znaczenie procesów rewitalizacyjnych 182
13.2. Źródła finansowania inwestycji rewitalizacyjnych 185
13.3. Problemy zadłużenia polskich gmin 189
Streszczenie/Summary 191
Bibliografia 192

14. Przykładowe metody wyceny nieruchomości komercyjnych w sytuacji braku adekwatnych danych transakcyjnych na rynku - Jaro­sław Dariusz Firlit 193
14.1. Nieruchomości i obecnie obowiązujące metody ich wyceny 194
14.2. Określenie wartości nieruchomości w przypadku braku adekwatnych danych transakcyjnych 197
Streszczenie/Summary 201
Bibliografia 202

15. Podlaski rynek mieszkaniowy, stan obecny i prognozy rozwoju - Barbara Wojsznis 203
15.1. Historia rozwoju województwa podlaskiego 203
15.2. Społeczno-gospodarcze wskaźniki rozwoju województwa podlaskiego 204
15.3. Sytuacja na podlaskim rynku mieszkaniowym 209
Streszczenie/Summary 213
Bibliografia 213

Część III

Audyt i rachunkowość

16. Zielona księga - odrabianie lekcji po kryzysie - Anna Drózd 217
16.1. Nowe potrzeby informacyjne - luka informacyjna oraz luka oczekiwań 218
16.2. Konkurencja na rynku podmiotów uprawnionych do badania 220
16.3. Ujednolicenie zasad i nadzoru 224
16.4. Badanie w czasach kryzysu 226
16.5. Negatywny odbiór opinii z zastrzeżeniem 227
16.6. Komitety audytu 228
Streszczenie/Summary 229
Bibliografia 230

17. Rola rewizji finansowej w jednostkach badanych dobrowolnie - wyniki badań - Urszula Wolszon 233
17.1. Charakterystyka jednostek objętych badaniem 234
17.2. Korzyści i koszty dobrowolnego badania sprawozdań 236
Streszczenie/Summary 240
Bibliografia 241

18. Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego - Aldona Uziębło 243
18.1. Ujęcie przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej 245
18.2. Metoda bezpośrednia a weryfikacja poprawności sprawozdania finansowego 246
18.3. Metoda pośrednia a weryfikacja poprawności sprawozdania finansowego 248
Streszczenie/Summary 253
Bibliografia 254

19. Implementacja ciągłego audytu w audycie wewnętrznym - Dariusz Kralewski 255
19.1. Rozwój CA/CM 256
19.2. Oczekiwania związane z przyszłością CA/CM na lata 2007-2012 256
19.3. Badania Carlab dotyczące implementacji CA/CM 257
19.4. Akceptacja i odbiór CA/CM 258
19.5. Poziomy przyjęcia CA/CM 260
19.6. Porównanie oczekiwań dotyczących okresu 2008-2012 z rzeczywistością i ewolucja CA/CM 261
Streszczenie/Summary 263
Bibliografia 264

20. Zarządzanie kosztami a rachunek kosztów przedsiębiorstwa - Renata Gmińska 265
20.1. Zarządzanie kosztami jako podsystem systemu zarządzania 265
20.2. Tradycyjne systemy rachunku kosztów a zarządzanie kosztami 269
20.3. Strategiczne zarządzanie kosztami a nowe odmiany rachunku kosztów 272
Streszczenie/Summary 278
Bibliografia 279

21. Znaczenie informacji pochodzących z rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji finansowych na przykładzie wybra­nych specjalistycznych szpitali dziecięcych w Polsce - Sylwia Serwatka, Zofi a Wyszkowska 281
21.1. Pojęcie rachunkowości, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej 282
21.2. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji 284
21.3. Analiza informacji finansowych 285
Streszczenie/Summary 288
Bibliografia 289

Red. ALDONA UZIĘBŁO
Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Zawodowe pasje to finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa. Cieszy mnie możliwość przekazywania tej wiedzy osobom, które chcą wykorzystać ją w praktyce gospodarczej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku