Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury

Autorzy: Wiesława Caputa, Danuta Szwjca (red.)
Rodzaj
Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-240-8
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury
Rok wydania: 2009
Stron: 299


Postępujący proces globalizacji przyczynia się do rosnącej współzależności gospodarek narodowych. Stąd też załamanie gospodarcze, jakie nastąpiło w gospodarce światowej w 2008 r., odnosi się zarówno do szczebla globalnego, regionalnego, jak i pojedynczego przedsiębiorstwa.
Spowolnienie wzrostu gospodarczego ma miejsce również w Polsce. Dało się ono odczuć w trojaki sposób, poprzez:
- osłabienie kursu złotego,
- wyraźny spadek dynamiki produkcji oraz
- ograniczenie dostępności akcji kredytowych zarówno wobec kredytobiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Wskazane wyżej zjawiska, osłabiając kondycje ekonomiczno-finansową wielu przedsiębiorstw, wymusiły konieczność podejmowania działań ukierunko­wanych na poszukiwanie szans na przetrwanie. Konsekwencją tego jest nie tylko redefinicja celów, lecz również poszukiwanie nowych koncepcji, me­tod i instrumentów zarządzania, szczególnie w obszarze kosztów.
Problemom tym poświęcono niniejsze opracowanie, które z uwagi na szerokie spektrum zagadnień koncentruje się na:
? zachowaniu i zmianie wartości przedsiębiorstw w okresie dekoniunktury,
? koncepcjach, metodach i instrumentach zarządzania kosztami,
? wpływie dekoniunktury na poziom i strukturę kosztów pracy,
? koncepcjach budowania kapitału klienta
? instrumentach zarządzania ryzykiem w okresie dekoniunktury.

Wprowadzenie 9


Część I
Zachowania przedsiębiorstw w okresie dekoniunktury

1. Orientacja międzynarodowa małych i średnich przedsiębiorstw w okresie
dekoniunktury gospodarczej ? Renata Sękowska 13
1.1. MSP ? z perspektywy pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej 13
1.2. Doświadczenia europejskich przedsiębiorstw w drodze do internacjonalizacji
w świetle badań literaturowych 18
1.3. Determinanty internacjonalizacji MSP 20
Bibliografia 25

2. Konsolidacja jako forma ograniczania kosztów przedsiębiorstw w okresie
kryzysu gospodarczego ? Alina Gorczyńska 27
2.1. Redukcja kosztów jako szansa na przetrwanie lub rozwój przedsiębiorstw
w warunkach kryzysu gospodarczego 27
2.2. Możliwości redukcji kosztów w ramach konsolidacji przedsiębiorstw 29
2.3. Konsolidacja jako forma ograniczania kosztów na przykładzie Mediatel 31
Bibliografia 34

3. Zależność krajów rozwijających się od korporacji transnarodowych
? koszty i korzyści ? Eric Ambukita 37
3.1. Korporacja transnarodowa i jej istota 37
3.2. Motywy i formy międzynarodowej działalności korporacji transnarodowych 40
3.3. Koszty i korzyści zależności 45
Bibliografia 49

Część II
Zarządzanie kosztami w okresie dekoniunktury

1. Zarządzanie kosztami gospodarowania zasobami wiedzy w przedsiębiorstwie
? Jan Ostoj 53
1.1. Wiedza jako zasób 53
1.2. Gospodarowanie zasobem wiedzy ? alokacja 54
1.3. Efektywność gospodarowania zasobem wiedzy 58
Bibliografia 70

2. Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa
? Wiesław Janik 71
2.1. Controlling w budowaniu wartości przedsiębiorstwa 71
2.2. Istota controllingu finansowego 72
2.3. Wielopoziomowy rachunek wyników 74
2.4. Strategiczna karta dokonań 77
Bibliografia 80

3. Sposoby redukcji kosztów w warunkach kryzysu gospodarczego
? Maria Sierpińska, Arkadiusz Kustra 81
3.1. Metody obniżki kosztów w przedsiębiorstwach 81
3.2. Koszty wynagrodzeń 83
3.3. Koszty zużycia materiałów, energii i usług obcych 86
3.4. Koszty finansowe 88
3.5. Wpływ poziomu przychodów na koszty 89
Bibliografia 91

4. Koncepcja systemu doradczego wspomagającego szacowanie kosztów projektów
innowacyjnych ? Przemysław Misiurski, Ryszard Knosala 93
4.1. Pojęcie innowacji 93
4.2. Istota i rodzaje innowacji 94
4.3. Koszty generowane przez projekty innowacyjne 95
4.4. Koncepcja systemu doradczego wspomagającego szacowanie kosztów
projektów innowacyjnych 97
Bibliografia 101


5. Zarządzanie kosztami w zakładzie opieki zdrowotnej ? Bogusław Jędrzejas 103
5.1. Koszty w procesie kształtowania świadczeń zdrowotnych 103
5.2. Rachunek kosztów jako źródło informacji o kosztach ZOZ 104
5.3. Ewidencja kosztów na potrzeby zarządzania ZOZ 105
Bibliografia 111

6. Dylematy związane ze stosowaniem kosztowych metod kalkulacji
cen transferowych ? Danuta Langer 113
6.1. Zasada swobody umów a preferowane metody kalkulacji cen transferowych 113
6.2. Istota metody rozsądnej marży (?koszt plus?) 115
6.3. Kosztowe uwarunkowania metody rozsądnej marży (?koszt plus?) 117
6.4. Narzut marży brutto w metodzie rozsądnej marży (?koszt plus?) ? dylematy 120
Bibliografia 124


Część III
Wpływ dekoniunktury na poziom i strukturę kosztów pracy

1. Koszty pracy a konkurencyjność gospodarki ? Mariusz Zieliński 129
1.1. Pojęcie kosztów pracy i konkurencyjności 129
1.2. Składniki kosztów pracy 130
1.3. Koszty pracy jako wskaźnik konkurencyjności gospodarki 132
1.4. Analiza kosztów pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej 133
Bibliografia 138

2. Koszty pracy a regulacja rynku pracy ? Franciszek Grzesiok 139
2.1. Specyfika nakładów pracy 139
2.2. Kosztowa funkcja płacy 141
2.3. Instytucjonalne determinanty kosztów pracy 143
2.4. Płaca minimalna ? ekonomiczne i społeczne konsekwencje 145
2.5. Koszty pracy a problem delokalizacji 149
Bibliografia 154

3. Koszty personalne a kapitał intelektualny ? Maria Paździor 157
3.1. Istota kosztów pracy 157
3.2. Koszty pracy a inwestycja w kapitał ludzki 159
Bibliografia 164
4. Wpływ dekoniunktury gospodarczej na zatrudnienie w publicznej służbie zdrowia
? Grażyna Storoniak-Palczak 165
4.1. Zatrudnieniowe implikacje spadkowej fazy cyklu koniunkturalnego 165
4.2. Podstawowe modele racjonalizacji zatrudnienia w destabilizacyjnych
warunkach gospodarki 166
4.3. Ocena poziomu zatrudnienia w publicznej placówce szpitalnej w okresie
osłabienia koniunktury gospodarczej 168
4.4. Diagnoza stanu według wyników studiów empirycznych 170
Bibliografia 175


Część IV
Budowanie kapitału klienta w okresie dekoniunktury

1. Total Productive Maintenance w procesie budowania kapitału klienta
? Wiesława Caputa 179
1.1. Logika klienta jako podstawa budowania wartości przedsiębiorstwa 179
1.2. Strategia Kaizen w procesie kreowania kapitału klienta 182
1.3. tpm w strategii Kaizen 184
1.4. TPM w praktyce przedsiębiorstw 187
Bibliografia 195

2. Koszty budowania lojalności klienta ? Danuta Szwajca 197
2.1. Etapy budowania lojalności klienta 197
2.2. Koszty pozyskiwania klientów 199
2.3. Koszty utrzymywania klientów 202
Bibliografia 207

3. Proces kształtowania efektywnych relacji z klientami przedsiębiorstwa
? Ewa Stawiarska 209
3.1. Zbudowanie struktury organizacyjnej opartej na procesach
? niezbędne działanie procesu kształtowania efektywnych relacji
z klientami przedsiębiorstwa 209
3.2. Stworzenie strategii i planów marketingowych nakierowanych
na najbardziej zyskowne segmenty rynku 211
3.3. Analiza kosztowa utrzymywanych relacji z klientami 213
3.4. Zakwalifikowanie klientów do ?grup zyskowności" 214
3.5. Stworzenie strategii relacji z wyłonionymi grupami klientów ? piąta czynność
procesu kształtowania efektywnych relacji z klientami przedsiębiorstwa 216
3.6. Działania poprawiające rentowność klientów 217
Bibliografia 219

4. Wartość dla właścicieli a wartość dla klienta ? metodyka analizy kosztów
? Ewa Kulińska 221
4.1. Kategoria wartości 221
4.2. Wartość dla klienta, wartość dla przedsiębiorstwa 224
4.3. Metodyka analizy kosztów 227
Bibliografia 230


Część V
Instrumenty zarządzania ryzykiem w okresie dekoniunktury

1. Analiza dyskryminacji jako metoda oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa
? Arkadiusz Wawiernia 233
1.1. Formalne warunki upadłości przedsiębiorstwa 233
1.2. Wybrane modele upadłości przedsiębiorstwa 236
1.3. Polskie modele predykcji upadłości przedsiębiorstwa 240

2. Wpływ koncentracji zasobów finansowych na ryzyko i koszt kapitału w procesie
inwestycyjnym ? Aneta Michalak 245
2.1. Ryzyko wynikające z koncentracji zasobów finansowych ? wprowadzenie 245
2.2. Ryzyko finansowania o skutkach dla kapitałodawcy 246
2.3. Ryzyko finansowania o skutkach dla kapitałobiorcy 248
2.4. Ryzyko finansowania o skutkach dla kapitałobiorcy i kapitałodawcy 249
2.5. Koszt kapitału na tle koncentracji zasobów finansowych
w procesie inwestycyjnym 251
Bibliografia 253

3. Ubezpieczenia jako metoda restytucji zasobów
? Izabela Jonek-Kowalska, Arkadiusz Wawiernia 255
3.1. Istota ubezpieczeń 255
3.2. Różnorodność rozumienia ubezpieczeń 257

Część VI
Zmiana wartości przedsiębiorstw w okresie dekoniunktury

1. Wpływ kryzysu na strukturę kosztów spółek z indeksu WIG-Spożywczy
i WIG-Budownictwo ? Artur Paździor 265
1.1. Klasyfikacje kosztów 265
1.2. Zmiany w strukturze kosztów własnych sprzedanych produktów spółek
giełdowych z indeksu WIG-Spożywczy 267
1.3. Zmiany w strukturze kosztów własnych sprzedanych produktów spółek
giełdowych z indeksu WIG-Budownictwo 270
Bibliografia 273

2. Wartość przedsiębiorstwa w warunkach dekoniunktury
? Ewa Jabłońska-Kośmider 275
2.1. Wartość przedsiębiorstwa 275
2.2. Kapitał intelektualny jako źródło wartości przedsiębiorstwa 277
2.3. Kapitał intelektualny w warunkach recesji 278
Bibliografia 280

3. Ocena wpływu kryzysu gospodarczego na poziom kosztów i wyniki finansowe
przedsiębiorstw na przykładzie branży paliwowej i telekomunikacyjnej
? Izabela Jonek-Kowalska 281
3.1. Koszty i wyniki podstawowej działalności przedsiębiorstw ? ujęcie teoretyczne 281
3.2. Recesja a koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw 283
3.3. Koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw branży paliwowej i telekomunikacyjnej
w dobie kryzysu gospodarczego 284
Bibliografia 290

4. Wybrane aspekty wyników finansowych przedsiębiorstw branży odzieżowej
w okresie dekoniunktury ? Iwetta Pardela, Paweł Nowodziński 291
4.1. Istota i elementy wyniku finansowego 291
4.2. Działalność Próchnik SA 292
4.3. Analiza struktury i dynamiki danych wpływających na wynik finansowy
przedsiębiorstwa Próchnik SA w latach 2006-2008 293
4.4. Ocena rentowności działalności spółki Próchnik SA 295
Bibliografia 299

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu