Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej

Autorzy: Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
Rodzaj
59.00 42.48
Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-411-2
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej
Rok wydania: 2011
Stron: 268


Ostatnie 5-lecie na rynkach światowych charakteryzowało się znacznymi perturbacjami, odczuwanymi zarówno w skali globalnej, jak i wewnętrznej różnych gospodarek, niezależnie od poziomu ich rozwoju. Szczególnie dotknęły one świat finansów, a za jego pośrednictwem również wszystkie sekto­ry ekonomiczne i w mniejszym bądź większym stopniu - podmioty gospodarcze. Ich skutki odcisnęły się znaczącym piętnem na rezultatach makroekono­micznych, czego efekty obserwujemy do dzisiaj. Ekonomiści nie osiągnęli konsensusu co do stwierdzenia, że globalny kryzys finansowy już się zakoń­czył. Różnego rodzaju problemy towarzyszące rozwojowi współczesnych gospodarek, mające często wspólne podłoże wciąż są dowodem, że świato­wa gospodarka jest podobna do wulkanu, który w każdej chwili może dać znać o swej aktywności i ponownie zakłócić istniejący porządek rzeczy. Spektakularnym tego świadectwem są: sytuacja gospodarcza Irlandii oraz Grecji i konieczność przeprowadzenia dla nich akcji pomocowej (do krajów tych ostatnimi czasy dołączyła Portugalia), tzw. kryzys strefy euro, niemożność utrzymywania kryteriów fiskalnych przez państwa strefy euro, powta­rzające się i rosnące deficyty budżetowe, niewyciągnięcie wniosków przez banki na świecie z ostatniej bolesnej lekcji itp. Można by mnożyć tę wyli­czankę wskazując na wciąż żywotne dylematy stojące przed polityką finansową.

Książka „Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej" jest kolejną próbą, podejmowaną przez środowisko ekonomistów, spoj­rzenia na rzeczywistość gospodarczą naznaczoną ostatnim, głębokim kryzysem. Tytuł książki sugeruje jednakże, że po kryzysie następuje ożywienie. Taka jest bowiem logika rozwoju gospodarki rynkowej. Chodzi jednak o to, aby stworzyć gospodarce takie warunki rozwoju, żeby odbicie się od dna za­łamania kryzysowego przyszło jak najszybciej i osiągnęło jak najtrwalszy charakter. Temu celowi służą podejmowane obecnie badania ekonomiczne, do których swój przyczynek starają się wnieść również Autorzy niniejszej publikacji.

Wstęp 9

CZĘŚĆ I
BANKOWOŚĆ CENTRALNA A STABILIZACJA GOSPODARCZA

1. Perspektywy strefy euro - Tomasz Gruszecki 15
1.1. Dyskusji o strefie euro nie da się dłużej uniknąć 15
1.2. Gdzie były błędy konstrukcyjne strefy euro 15
1.3. Wymuszenie integracji przez fakty dokonane 18
1.4. Kryzys i rezultat 19
1.5. Stan obecny strefy euro 20
1.6. Kto korzysta, kto traci? 22
1.7. Obrona strefy euro - scenariusz długofalowy 23
1.8. Konsekwencje dla Polski 26
Bibliografia 28
Streszczenie/Summary 28

2. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a koszty uczestnictwa we wspólnej walucie ? Jan L. Bednarczyk, Marzena Sobol 31
2.1. Cel inflacyjny jako podstawowe ograniczenie aktywnej polityki gospodarczej 33
2.2. Koszty polityki dezinflacyjnej i „pułapka niskiej inflacji" 36
Bibliografia 42
Streszczenie/Summary 43

3. Rola współpracy banków centralnych w stabilizowaniu międzynarodowego środowiska finansowego. Doświadczenia kryzysu finansowego 2007-2009 - Joanna Bogołębska 45
3.1. Problem braku płynności walutowej w dobie kryzysu finansowego 46
3.2. Nowe globalne mechanizmy krotkoterminowej alokacji płynności dewizowej 49
3.3. Rola porozumień swapowych w dobie kryzysu finansowego 2007-2009 50
3.3.1. Skala zastosowania linii swapowych 50
3.4. Warunki zastosowania linii swapowych - spojrzenie od strony dostawcy płynności (swap-provider) 55
3.5. Dostęp do linii swapowej - spojrzenie od strony odbiorcy płynności (swap-receiver) 56
3.6. Dyskusja nad rolą wspołpracy bankow centralnych w globalnej siatce bezpieczeństwa finansowego (FSN - financial safety net) 58
Bibliografia 60
Streszczenie/Summary 61

4. Reakcje wybranych banków centralnych w Europie na zmiany inflacji i bezrobocia - Tomasz Grabia 63
4.1 Bezrobocie i inflacja jako podstawowe problemy gospodarcze - zarys głownych hipotez teoretycznych przedstawiających zależności między nimi 63
4.2 Strategie i cele polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego, Narodowego Banku Czeskiego oraz Narodowego Banku Węgier 67
4.3 Zmiany stop procentowych przez analizowane banki centralne w kontekście zmian inflacji i bezrobocia 70
4.4 Ocena stopnia restrykcyjności analizowanych bankow centralnych - analiza porownawcza 77
Bibliografia 80
Streszczenie/Summary 81

5. Procedura podejmowania decyzji w Europejskim Banku Centralnym i Systemie Rezerwy Federalnej - Dominika Brozda 83
5.1. System Rezerwy Federalnej 84
5.1.1. Struktura organizacyjna Systemu Rezerwy Federalnej 84
5.1.2. Sposob podejmowania decyzji w Federalnym Komitecie ds. Otwartego Rynku 85
5.2. Europejski Bank Centralny 86
5.2.1. Struktura organizacyjna Europejskiego Banku Centralnego 86
5.2.2. Obecny sposob podejmowania decyzji w Radzie Prezesow 87
5.3. Rotacyjny system głosowania 88
5.4. Sposob podejmowania decyzji w Radzie Prezesow i Federalnym Komitecie ds. Otwartego Rynku - analiza porownawcza 92
5.5. Ocena nowego systemu głosowania w Radzie Prezesow 95
Bibliografia 98
Streszczenie/Summary 99

CZĘŚĆ II
WYZWANIA WOBEC SEKTORA BANKOWEGO I WŁADZ FISKALNYCH

6. Banki jako współsprawcy, współofiary i współbeneficjenci globalnego kryzysu finansowego - Stanisław Flejterski 103
6.1. Geneza kryzysu 104
6.2. Głowni aktorzy globalnego kryzysu bankowo-finansowego 106
6.3. Banki a kryzys 107
6.4. Zaufanie do bankow komercyjnych 108
6.5. Banki jako instytucje zaufania publicznego 110
Bibliografia 115
Streszczenie/Summary 116

7. Regulacje antycykliczne w działalności banków - Michał Skopowski 119
7.1. Bufor ochrony kapitału i bufor antycykliczny 121
7.2. „Dynamiczne" rezerwy 126
7.3. Antycykliczne regulowanie płynności bankow 129
Bibliografia 133
Streszczenie/Summary 133

8. Determinanty skuteczności stabilizacyjnej polityki fiskalnej w warunkach kryzysu - Katarzyna Kalinowska 135
8.1. Deficyt sektora finansow publicznych a wzrost gospodarczy w długim okresie 135
8.2. Polityka fiskalna i aktywność gospodarcza w czasie recesji w krajach rozwiniętych - wyniki badań R. Hemminga, S. Mahfouza i A. Schimmelpfenni­ga 138
8.3. Analiza efektywności polityki fiskalnej w wybranych krajach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) 142
Bibliografia 148
Streszczenie/Summary 149

9. Obligacje europejskie jako źródło finansowania strategicznych celów Unii Europejskiej - Ireneusz Pszczołka, Andrzej S. Wojtowicz 151
9.1. Rożne koncepcje europejskich obligacji - union bonds a project bonds 152
9.2. Union bonds - koncepcje teoretyczne 155
9.3. Rożnice w rentowności i w ratingach jako kluczowy dylemat 160
9.4. Pomysły już wdrożone, czyli finansowanie działalności pomocowej 162
9.5. Obligacje Tricheta jako alternatywa dla Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego 164
Bibliografia 167
Streszczenie/Summary 168

CZĘŚĆ III
ZADŁUŻENIE A ROZWÓJ GOSPODARCZY. POLSKA PERSPEKTYWA

10. Finansowy wymiar polskiej polityki gospodarczej w XXI wieku - Krystyna Piotrowska-Marczak 171
10.1. Istota polityki i jej wymiary teleologiczne 171
10.2. Państwo jako kreator polityki gospodarczej 173
10.3. Rzeczowe i finansowe skutki polskiej polityki gospodarczej XXI w. 174
Bibliografia 183
Streszczenie/Summary 183

11. Wyznaczniki poziomu długu publicznego - ujęcie teoretyczne - Dorota A. Mikulska, Jozef Osoba 185
11.1. Pojęcie długu publicznego według ESA 1995 i GFSM 2001 186
11.2. Pojęcie długu publicznego w ustawodawstwie polskim 189
11.3. Ograniczenie budżetowe rządu jako wyznacznik poziomu długu publicznego 191
11.4. Inne teoretyczne wyznaczniki poziomu długu publicznego 195
11.5. Koncepcja neutralności długu a finansowanie deficytem obniżki podatkow 198
Bibliografia 201
Streszczenie/Summary 201

12. Oszczędności, inwestycje krajowe i zagraniczne jako determinanty akumulacji kapitału - Aneta Kosztowniak 203
12.1. Teoretyczne ujęcie determinant oszczędności krajowych oraz złotej reguły akumulacji 203
12.2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - w ujęciu wybranych teorii 209
12.3. Zmiany oszczędności brutto, realnych nakładow brutto na kapitał trwały oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 90. i w pierwszej dekadzie drugiego tysiąclecia 215
12.4. Uproszczona proba weryfikacji determinant akumulacji kapitału 217
Bibliografia 223
Streszczenie/Summary 224

13. Ocena zadłużenia zagranicznego Polski - Witold Bień 225
13.1. Ogolna wielkość zadłużenia 225
13.2. Zadłużenie sektora publicznego 226
13.3. Zadłużenie przedsiębiorstw 229
13.4. Zadłużenie bankow 231
Bibliografia 233
Streszczenie/Summary 233

14. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych i jego rola w ograniczaniu ryzyka instrumentów dłużnych - Andrzej S. Krysiak 235
14.1. Rodzaje kredytowych instrumentow pochodnych 235
14.2. Kredytowe instrumenty pochodne a tradycyjne metody ograniczania ryzyka 239
14.3. Instrumenty dłużne powiązane z ryzykiem 242
14.4. Rynek kredytowych instrumentow pochodnych a ryzyko instrumentow dłużnych 248
Bibliografia 253
Streszczenie/Summary 253

15. Rynki finansowe XXI wieku - Grażyna A. Olszewska 255
15.1. Rozwoj rynkow finansowych 255
15.2. Determinanty rozwoju rynkow finansowych 257
15.3. Stabilność systemow finansowych 262
15.4. Rynki finansowe a sfera realna 264
Bibliografia 267
Streszczenie/Summary 268

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu