Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka

Autorzy: Bogusław L. Ślusarczyk
Rodzaj
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-422-8
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2011
Stron: 332


Celem prezentowanej książki jest określenie uwarunkowań międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski w okresie 1993-2009 na tle powiązań handlo­wych z głównymi partnerami. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, gdyż zamierzeniem autora jest konfrontacja wniosków wynikających z teorii wymiany międzynarodowej i teorii wzrostu gospodarczego z praktyką dotychczasowego rozwoju oraz funkcjonowania polskiej gospodarki otwartej. Za­daniem autora jest analiza porównawcza międzynarodowej pozycji konkurencyjnej na tle wybranych krajów, tj. krajów UE, w tym szczególnie Niemiec oraz Rosji i Ukrainy. Wybór tych krajów podyktowany był tym, iż są to kraje sąsiadujące z Polską. Ponadto, ze względu na zróżnicowany poziom rozwo­ju owych krajów zaistniały szersze możliwości weryfikacji teorii oraz sformułowanie przesłanek decydujących o współpracy, jej formach w przyszło­ści. Szczególnie analiza zmian zachodzących w rozwoju współpracy Polski z Niemcami, szerzej z krajami UE, stwarza możliwości bardziej adekwatnej antycypacji współpracy między Polską i Rosją, a zwłaszcza między Polską i Ukrainą.

W książce ... wiele wątków analitycznych przedstawionych zostało inaczej, a przy tym bardziej przekonywująco, aniżeli w uznanych dziełach z tego zakresu. Wniosek ten pogłębiony jest skrupulatnością rozważań, dociekliwością badawczą, bardzo dobrą znajomością źródeł informacji i właściwym przywiązywaniem wagi do szczegółów. Praca stanowi „kopalnię" informacji dla osób zajmujących się problematyką szeroko rozumianej konkurencyjno­ści międzynarodowej. Jej atutem są także niezbyt często spotykane w literaturze rozważania związane z oceną pozycji konkurencyjnej Polski na rynku Rosji i Ukrainy.
Prof. dr hab. Stanisław Wydymus

Recenzowana książka należy do grupy opracowań opartych na solidnych podstawach metodologicznych i bardzo dobrej znajomości przedmiotu badań. Autor wykazał się ogromną pracowitością w zakresie uporządkowania i usystematyzowania, różnorodnych metodologicznie materiałów i badań. ? Walo­rami monografii jest jej wielopłaszczyznowość i relatywna dogłębność analiz. Obfita warstwa wniosków i spostrzeżeń zawartych w książce stanowi wartość samą w sobie, świadczy o szczegółowości rozważań, co jest niewątpliwie wartością dodaną recenzowanej pracy.
Prof. dr hab. Wiesław Ł. Macierzyński

Wstęp 9

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej 13
1.1. Istota konkurencji i relatywizm pojęcia konkurencyjności 13
1.2. Statyczne i dynamiczne ujęcie konkurencyjności 18
1.3. Współzależności między zdolnością konkurencyjną przedsiębiorstwa, branży i gospodarki narodowej 21
1.3.1. Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa i branży 22
1.3.2. Model analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku 29
1.3.3. Strategie konkurencji przedsiębiorstwa na współczesnym rynku 31
1.4. Koncepcja konkurencyjności krajowej i atrakcyjności danego obszaru (regionu) 40
1.5. Zdolność konkurencyjna gospodarki narodowej i jej determinanty 41

Rozdział 2
Źródła konkurencyjności w świetle teorii handlu międzynarodowego 57
2.1. Kryteria podziału teorii handlu międzynarodowego 57
2.2. Podażowe źródła przewag konkurencyjnych w teoriach handlu międzynarodowego 59
2.2.1. Teoria kosztów absolutnych 59
2.2.2. Teoria kosztów względnych 61
2.2.3. Teoria kosztów realnych 63
2.2.4. Teoria kosztów alternatywnych 64
2.2.5. Teoria obfitości zasobów (proporcji w zasobach) 68
2.2.6. Teorie neoczynnikowe 74
2.2.7. Teorie neotechnologiczne 75
2.2.7.1. Teoria luki technologicznej 76
2.2.7.2. Teoria cyklu życia produktu 82
2.3. Popytowo-podażowe przesłanki zdolności konkurencyjnej we współczesnych teoriach handlu międzynarodowego 89
2.3.1. Rozmiary i struktura popytu jako źródło przewag komparatywnych 89
2.3.2. Teoria podobieństwa preferencji 90
2.3.3. Teoria zróżnicowania produktów 91
2.3.4. Teoria handlu wewnątrzgałęziowego i jego wpływ na konkurencyjność gospodarki narodowej. 92
2.4. Źródła przewag we współczesnej, globalizującej się gospodarce światowej i w teorii wzrostu endogenicznego. 100
2.5. Ogólny algorytm oceny konkurencyjności gospodarki narodowej 111
2.5.1. Mierniki konkurencyjności gospodarki narodowej 124
2.5.1.1. Mierniki ilościowe 126
2.5.1.2. Wskaźniki cenowo-kosztowe 131
2.5.1.3. Mierniki ex ante międzynarodowej pozycji konkurencyjnej 138
2.5.1.4. Wskaźniki konkurencyjności „nowej gospodarki" 139
2.5.1.4.1. Wskaźniki jakości kapitału ludzkiego 140
2.5.1.4.2. Mierniki poziomu wiedzy i jej tworzenia 141
2.5.1.4.3. Mierniki jakości kapitału rzeczowego 142
2.5.1.4.4. Wskaźniki otoczenia makroekonomicznego 142

Rozdział 3
Udział Polski w międzynarodowym podziale pracy. Tendencje rozwojowe w handlu zagranicznym w latach 90. i 2000-2009 159
3.1. Zmiany potencjału gospodarczego Polski - ogólne tendencje 159
3.1.1. Struktura towarowa 171
3.1.2. Struktura według chłonności czynników wytwórczych 174
3.1.3. Działalność B+R 176
3.1.4. Zmiana kierunków geograficznych wymiany Polski z zagranicą w latach 1990-2009 183
3.2. Wymiana handlowa Polski z krajami Unii Europejskiej, w tym szczególnie z Niemcami oraz Rosją i Ukrainą w świetle badań empirycznych 187
3.2.1. Asymetria obrotów handlu zagranicznego Polski 187
3.2.2. Struktura importu Polski i udział w jej imporcie wybranych krajów 189
3.2.3. Struktura eksportu Polski i udział w jej eksporcie wybranych krajów 195
3.2.4. Kształtowanie się salda bilansu handlowego Polski z wybranymi krajami w latach 1993-2009 204

Rozdział 4
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Polski na rynkach krajów UE, Rosji i Ukrainy 225
4.1. Założenia metodologiczne 225
4.2. Saldo bilansu handlowego jako wskaźnik pozycji konkurencyjnej 231
4.3. Relacje eksportowo-importowe jako wskaźnik pozycji konkurencyjnej 232
4.4. Zasobochłonność eksportu i importu Polski z wybranymi krajami 244
4.5. Kształtowanie się wskaźników ujawnionej przewagi względnej (RCA) Polski na rynkach partnerów 258
4.6. Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego w obrotach zagranicznych Polski 266
4.7. Wskaźniki podobieństwa struktur obrotów Polski ogółem i obrotów partnerów 277
4.8. Kształtowanie się konkurencyjności cenowej 279

Zakończenie 289
Bibliografia 303
Aneks 311

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu