Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw

Autorzy: Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski (red.)
Rodzaj
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-810-3
Data dodania:2016-09-15
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw
Rok wydania: 2016
Stron: 346


Poruszana w książce problematyka w interesujący sposób oddaje wpływ dokonujących się współcześnie przemian społeczno-gospodarczych na kształt handlu międzynarodowego. Warunkowane są one procesem liberalizacji handlu, postępem technicznym i innowacyjnością oraz rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a dotyczą zarówno przedmiotu obrotów, jak i form nawiązywania oraz prowadzenia stosunków handlowych. Pociąga to za sobą szereg nowych wyzwań, szans i zagrożeń, których analiza może pozwolić na postawienie trafnych wniosków dla oceny potencjału rozwojowego gospodarek i przedsiębiorstw.

W książce Czytelnik odnajdzie tego wyraz w rozdziałach poświęconych e-commerce, rosnącej roli sektora usług w gospodarce oraz nowym wyzwaniom w zarządzaniu biznesem międzynarodowym. Szereg zawartych w książce opracowań koncentruje uwagę na aspektach związanych z polskim handlem zagranicznym. Autorzy zwracają uwagę zarówno na szeroko rozumiane uwarunkowania wymiany handlowej, jak i na szczegółowe zagadnienia związane z konkurencyjnością, wymianą wewnątrzgałęziową, czy obrotami konkretną grupą towarową. Spośród grupy czynników warunkujących kształt wymiany towarowej z zagranicą bliższej analizie poddano przede wszystkim efekty realizacji wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, integrację w ramach strefy euro, czy zakres oddziaływania elementów polityki fiskalnej.

W książce zaprezentowano bogaty przegląd literatury i teoretyczne rozwiązania modelowe, ale przede wszystkim dokonano ich empirycznej weryfikacji w oparciu o aktualne dane statystyczne, przy wykorzystaniu zaawansowanego warsztatu badawczego autorów.

Poruszana w książce aktualna problematyka i zaprezentowane w niej zestawienie teorii, badań empirycznych oraz praktyki gospodarczej stanowi o wartości tej pozycji na rynku wydawniczym i o jej atrakcyjności dla szerokiego grona Czytelników.

Wstęp - Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski 11

1. Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszehradzkiej - Katarzyna Śledziewska 17
1.1. Wykorzystanie modeli grawitacji do badania procesów regionalizmu 19
1.2. Empiryczne badanie wpływu regionalizmu na wymianę handlową 22
Bibliografia 26

2. Analiza koncentracji polskiego i światowego eksportu sektora meblarskiego - Krystian Bigos 29
2.1. Analiza światowego sektora meblarskiego 29
2.2. Kierunki rozwoju światowego eksportu meblarskiego 32
2.3. Polska jako potentat eksportowy branży meblarskiej w Europie i na świecie 33
2.4. Handel wewnątrzunijny 35
2.5. Handel z wybranymi rynkami pozaunijnymi 37
Bibliografia 40

3. Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna - Tomasz Brodzicki, Katarzyna Śledziewska 41
3.1. Teoretyczne uwarunkowania handlu wewnątrzgałęziowego 42
3.2. Przegląd literatury empirycznej 45
3.3. Dekompozycja IIT na komponent wertykalny i horyzontalny 46
3.4. Ekonometryczna analiza determinant handlu wewnątrzgałęziowego Polski 48
3.5. Determinanty horyzontalnego i wertykalnego handlu wewnątrzgałęziowego 54
Bibliografia 61

4. Perspektywy zmian bezpośrednich inwestycji zagranicznych między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi po zawarciu Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) - Eliza Chilimoniuk-Przeździecka 63
4.1. Zarys założeń Porozumienia w zakresie przepływu BIZ 64
4.2. Ograniczenia w napływach inwestycji zagranicznych 66
4.2.1. Stany Zjednoczone 67
4.2.2. Kraje członkowskie Unii Europejskiej 72
4.3. Perspektywy zmian BIZ między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi 76
Bibliografia 84

5. Polityka fi skalna jako uwarunkowanie handlu zagranicznego w małej otwartej gospodarce. Wykorzystanie modelu VAR dla Polski - Agnieszka Domańska, Konrad Kostrzewa 85
5.1. Znaczenie ekspansji fi skalnej dla handlu zagranicznego - podstawy teoretyczne 87
5.2. Identyfikacja i analiza szoków polityki fi skalnej - przegląd literatury 93
5.3. Badanie empiryczne 97
5.3.1. Dane i metodologia 97
5.3.2. Wyniki 99
5.4. Ograniczenia modelu i dalsze badanie 100
Załącznik 101
Bibliografia 104

6. Polish trade in the context of integration with the euro area - Wojciech Grabowski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz 107
6.1. The theory of optimum currency areas and endogeneity of optimum currency area criteria 107
6.2. Polish trade in the 2000-2014 112
6.3. Model explaining ratio of trade 116
Bibliography 120

7. Bezpieczeństwo czynnikiem warunkującym działania strategiczne i kierunki rozwoju polskiej Służby Celnej - Monika Grottel 123
7.1. Bezpieczeństwo w kontekście międzynarodowego obrotu towarowego 124
7.2. Stanowisko WCO w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego 127
7.3. Ochrona i bezpieczeństwo rynku wewnętrznego jako ustawowe zadanie polskiej Służby Celnej 131
7.4. Bezpieczeństwo obrotu towarowego w realizacji Strategii działania polskiej Służby Celnej 133
Bibliografia 138

8. Serwicyzacja a innowacyjność gospodarki - analiza na przykładzie wybranych krajów - Marcin Gryczka 141
8.1. Przejawy serwicyzacji we współczesnej gospodarce światowej 142
8.2. Serwicyzacja a innowacyjność gospodarki 148
Bibliografia 155

9. Tendencje i uwarunkowania rozwoju polsko-tureckiej wymiany handlowej - Renata Knap 157
9.1. Rozmiary, dynamika i saldo obrotów 158
9.2. Struktura towarowa obrotów 161
9.3. Konkurencyjność handlowa Polski na rynku tureckim 164
9.4. Uwarunkowania rozwoju wymiany towarowej Polski z Turcją 167
Bibliografia 175

10. Polityka regionalna a rozwój regionalny w Polsce - Aneta Kosztowniak 177
10.1. Ewolucja polityki regionalnej na świecie i w Polsce 178
10.2. Ocena polityki regionalnej w Polsce 182
10.3. Wybrane efekty ekonomiczne funkcjonowania SSE 190
10.4. Wpływ unijnej polityki rozwoju regionalnego na polską politykę 194
Bibliografia 199

11. Konkurencyjność polskiego eksportu do Republiki Korei - Marek Maciejewski 201
11.1. Specyfika polskiego eksportu na rynek koreański 201
11.2. Ocena konkurencyjności polskiego eksportu na rynek koreański 207
Bibliografia 218

12. Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce. Ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania - Jacek Pera 219
12.1. Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa a e-commerce 220
12.2. Rynek e-commerce 226
12.3. Ryzyko w rozwoju e-commerce i propozycje jego mitygacji 228
Bibliografia 237

13. Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Rosją - Halina Powęska 239
13.1. Założenia metodologiczne 240
13.2. Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Rosją w latach 1997-2002 242
13.3. Udział handlu przygranicznego w handlu zagranicznym Polski z Rosją w latach 2010-2014 244
Bibliografia 246

14. Rola inteligencji kulturowej i emocjonalnej w zarządzaniu biznesem międzynarodowym - Dorota Simpson 249
14.1. Współczesne formy ekspatriacji 251
14.2. Inteligencja kulturowa i emocjonalna jako istotny atrybut globalnych menedżerów 254
14.3. Komponenty inteligencji kulturowej 257
Bibliografia 261

15. Stany Zjednoczone Ameryki dominującym mocarstwem we współczesnym świecie - Tadeusz Sporek 263
15.1. Istota mocarstwowości oraz przegląd krajów wysoko rozwiniętych 265
15.2. Charakterystyka wybranych państw według kryteriów zakresu mocarstwowości - USA i Niemcy jako kraje wysoko rozwinięte oraz Chiny i Indie jako kraje rozwijające się 266
15.2.1. Stany Zjednoczone Ameryki jako supermocarstwo świata 266
15.2.2. Niemcy - wysoko rozwinięty przedstawiciel europejski 270
15.2.3. Chiny - wschodzące supermocarstwo 273
15.2.4. Nowoczesne Indie 278
Bibliografia 282

16. Postęp technologiczny oraz innowacyjność jako czynniki rozwoju handlu międzynarodowego - Krzysztof Szaflarski, Izabela Markiewicz-Halemba 285
16.1. Innowacje i postęp technologiczny - systematyka pojęć 286
16.2. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, jako przykład innowacji wpływających na rozwój wymiany międzynarodowej na przykładzie e-commerce 289
Bibliografia 292

17. Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2014 - Katarzyna Śledziewska 293
17.1. Integracja gospodarcza a kształtowanie się bilansu obrotów bieżących 295
17.2. Przegląd badań empirycznych determinant bilansu obrotów bieżących 297
17.3. Badanie empiryczne 300
Bibliografia 305

18. Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu rolnego państw Południa - Anna Wróbel 307
18.1. Pozycja państw rozwijających się w handlu rolnym 307
18.2. Przyczyny deformacji w handlu rolnym 312
18.3. Stanowisko państw Południa w negocjacjach rolnych WTO 320
Bibliografia 327

19. Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse rozwoju polskiego eksportu - Wojciech Zysk 329
19.1. Umowa podpisana - Unia Europejska z Republiką Korei 331
19.2. Umowa parafowana - Unia Europejska z Singapurem 335
19.3. Umowy negocjowane - Unia Europejska z Japonią, Indiami, Malezją, Tajlandią i Wietnamem 338
19.3.1. Unia Europejska - Japonia 338
19.3.2. Unia Europejska - Indie 340
19.3.3. Unia Europejska - Malezja 341
19.3.4. Unia Europejska - Tajlandia 342
19.3.5. Unia Europejska - Wietnam 344
Bibliografia 347

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu